DẠ TIỆC TRI ÂN – NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ

DẠ TIỆC TRI ÂN - NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON
𝘕𝘨𝘰̣𝘵 𝘯𝘨𝘢̀𝘰 𝘷𝘢̀ 𝘢̂́𝘮 𝘢́𝘱 ” 𝘋𝘢̣ 𝘛𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘛𝘳𝘪 𝘈̂𝘯 – 𝘕𝘨𝘢̀𝘺 𝘊𝘶̉𝘢 𝘉𝘢̀ & 𝘔𝘦̣”
𝘉𝘶̛̃𝘢 𝘵𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘢̉𝘮 𝘰̛𝘯 𝘮𝘢̀ Búp Măng Non 𝘵𝘩𝘢𝘺 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘵𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘬𝘪́𝘯𝘩 𝘨𝘶̛̉𝘪 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘉𝘢̀, 𝘤𝘢́𝘤 𝘔𝘦̣ – 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘯𝘶̛̃ 𝘷𝘪̃ đ𝘢̣𝘪 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵, 𝘵𝘶𝘺𝘦̣̂𝘵 𝘷𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘢𝘯.
𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘣𝘶̛̃𝘢 𝘵𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘰̛̀ 𝘵𝘩𝘶́ 𝘷𝘪̣ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘩𝘰𝘢̣𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨:
1. 𝘔𝘰̛̀𝘪 𝘉𝘢̀, 𝘮𝘰̛̀𝘪 𝘔𝘦̣ 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘵𝘳𝘢̀, 𝘤𝘩𝘦́𝘯 𝘵𝘳𝘢̀ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘺𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘷𝘰̂ 𝘣𝘰̛̀ 𝘣𝘦̂́𝘯
2. 𝘏𝘰𝘢̣𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘚𝘱𝘢: đ𝘢̆́𝘱 𝘮𝘢̣̆𝘵, 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘢𝘨𝘦, 𝘯𝘨𝘢̂𝘮 𝘤𝘩𝘢̂𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘉𝘢̀ & 𝘔𝘦̣.
3. 𝘏𝘰𝘢̣𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪́ 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘵𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘉𝘢̀, 𝘵𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘔𝘦̣.
4. Cắm hoa tặng bà và mẹ
“𝘛𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘛𝘳𝘪 𝘈̂𝘯 𝘉𝘢̀ & 𝘔𝘦̣ ” đ𝘢̃ 𝘬𝘩𝘦́𝘱 𝘭𝘢̣𝘪 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘥𝘶̛ 𝘢̂𝘮 𝘷𝘦̂̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 b𝘶̛̃𝘢 𝘵𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘢̂́𝘮 𝘢́𝘱 𝘺𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 đ𝘰̣𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘭𝘰̀𝘯𝘨 𝘵𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘩𝘶𝘺𝘯𝘩 – đ𝘢̂𝘺 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘭𝘢̀ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘮𝘢̀ Búp Măng Non 𝘮𝘰𝘯𝘨 đ𝘰̛̣𝘪 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵.
𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘶́𝘤 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘤𝘢́𝘤 𝘔𝘦̣ 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̉𝘦 𝘮𝘢̣𝘯𝘩, 𝘩𝘢̣𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶́𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘩𝘢̃𝘺 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 𝘥𝘢̀𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 đ𝘦̂́𝘯 𝘣𝘢̣̂𝘤 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 đ𝘦̂̉ 𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘤𝘰̀𝘯 𝘤𝘰́ 𝘔𝘦̣ 𝘣𝘦̂𝘯 đ𝘰̛̀𝘪 đ𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘢̀ “𝘕𝘨𝘢̀𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘔𝘦̣”.

DẠ TIỆC TRI ÂN - NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON DẠ TIỆC TRI ÂN - NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NONDẠ TIỆC TRI ÂN - NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NONDẠ TIỆC TRI ÂN - NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON DẠ TIỆC TRI ÂN - NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON DẠ TIỆC TRI ÂN - NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON DẠ TIỆC TRI ÂN - NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON DẠ TIỆC TRI ÂN - NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON DẠ TIỆC TRI ÂN - NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON DẠ TIỆC TRI ÂN - NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON DẠ TIỆC TRI ÂN - NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON DẠ TIỆC TRI ÂN - NGÀY CỦA BÀ VÀ MẸ - TRƯỜNG MẦM NON BÚP MĂNG NON

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon